Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Qué es el Consell de transparència?
13/06/2018

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa una campanya per a donar a conéixer este òrgan de control, les seues funcions i la seua activitat. També té com a objectiu facilitar l'accés a tota la ciutadania i per això els oferim l'enllaç a la seua pàgina oficial on disposen de tota la informació sobre la seua constitució i funcionament.

 

Funcions del Consell de Transparència

 

 •     Resoldre les reclamacions contra les resolucions en matèria d'accés a la informació pública, amb caràcter previ a la seua impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa.
 •  
 •     Requerir, a iniciativa pròpia o com a conseqüència de denúncia o reclamació, l'esmena d'incompliments de les obligacions arreplegades en aquesta llei.
 •  
 •     Adoptar criteris d'interpretació uniforme de les obligacions contingudes en aquesta llei.
 •  
 •     Resoldre les consultes que en matèria de transparència o accés a la informació pública li plantegen les administracions públiques i altres entitats subjectes a aquesta Llei.
 •  
 •     Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa contingudes en aquesta llei.
 •  
 •     Respondre a les consultes que, amb caràcter facultatiu, li plantegen els òrgans encarregats de tramitar i resoldre les sol·licituds d'accés a la informació.
 •  
 •     Instar la incoació d'expedients disciplinaris o sancionadors d'acord amb les previsions del títol III.
 •  
 •     Aprovar recomanacions per al millor compliment de les obligacions contingudes en aquesta llei.
 •  
 •     Assessorar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 •  
 •     Promoure l'elaboració de recomanacions, directrius i normes de desplegament de bones pràctiques en la matèria.
 •  
 •     Avaluar el grau d'aplicació i compliment d'aquesta llei.
 •  
 •     Col·laborar, en aquestes matèries, amb òrgans de naturalesa anàloga estatals o autonòmics.
 •  
 •     Aprovar i remetre, en el primer trimestre de cada any, a les Corts Valencianes i al Consell, una memòria específica sobre la seua activitat durant l'any anterior relativa a garantir els drets en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta memòria comprendrà les reclamacions i consultes tramitades, així com les recomanacions o requeriments que el Consell haja estimat oportú realitzar en aquesta matèria.
 •  
 •     Informar preceptivament els projectes normatius de la Generalitat en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.