Formulario de búsqueda

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Servei d'intermediació hipotecaria i mediació familiar i veïnal de Turís
19/02/2018

La Mediació és un procés alternatiu de resolució de conflictes que facilita que les persones puguen resoldre les seues discrepàncies de forma pacífica i satisfactòria a través del diàleg ajudats per un Mediador. L'Ajuntament de Turís disposa d'un Servei d'Intermediació Hipotecària gràcies al conveni subscrit entre la Diputació de València i el Col•legi d'Advocats de València. En aquest servei d'intermediació s'atén de forma gratuïta a tots aquells veïns de Requena i municipis del seu partit judicial que puguen tenir problemes amb el pagament de la seua hipoteca, perquè ajudats per un Mediador puguen plantejar solucions satisfactòries per a ambdues parts. Amb l'ajuda del mediador es pot negociar amb el banc un refinançament del préstec hipotecari, una dació en pagament, un lloguer social o fins i tot arribat el cas, la suspensió del llançament de l'habitatge, així com la revisió de la clàusula sòl.
Aquest Servei que també és gratuït per als ciutadans de Turís, es presta els dijous en Edifici Santa Teresa, C/ Santa María s/n, o (Barri de la Vila) de Requena, en horari de 9:30 a 14:30 hores, sol•licitant cita prèvia en el telèfon 697104443, i a Xiva es presta en la C/ Cuñat Cortés, n° 2 en el Jutjat de Paz, un dijous al mes, en horari de 9:30 a 14:30 hores, sol•licitant cita prèvia en el telèfon 962520396.

Turís també compta amb un Servei gratuït de Mediació Familiar i Veïnal gràcies al Conveni subscrit entre la Diputació de València i el Col•legi d'Advocats que permet que els veïns de Requena i altres municipis del seu partit judicial puguen resoldre els seus conflictes de forma pacífica sense necessitat d'acudir a la via judicial. El procés de mediació pot ser molt útil quan sorgeixen problemes en les relacions familiars i veïnals. Dins de la mediació familiar es poden resoldre problemes referents a separacions, divorcis, ruptura de parella, règim de visites, problemes amb el compliment de les pensions d'aliments, discrepàncies en la cura i educació dels fills, modificació de mesures establides en sentència, liquidació de ganancials. Es tracte de casos judicialitzats o no. Problemes de convivència entre pare i fills, entre germans, discrepàncies vinculades a cura dels avis o pares majors, dificultats dels avis per a veure als seus néts.

I en general tot conflicte o discrepància que surja dins de l'àmbit de les relacions familiars. En els conflictes veïnals i comunitaris també és molt útil la mediació per a resoldre discussions entre veïns per qüestions de sorolls, olors, aigües, molèsties produïdes per animals domèstics, discrepàncies en l'ús i cura dels espais comuns de les finques, reparacions de les finques en règim de propietat horitzontal, col•locació d'ascensors. Conflictes de convivència per qüestions culturals o religioses, problemes de límits, arbres o branques en finca aliena, etc.

El Servei de Mediació es presta els dimecres en Edifici Santa Teresa, C/ Santa María s/n, 1 o (Barri de la Vila) de Requena, en horari de 10:00 a 14:00h. sol•licitant cita prèvia a través del número 697104443. I a XIVA es presta el servei un divendres al mes en la C/ Cuñat Cortés n° 2 (Jutjat de Paz), en horari de 10:00 a 14:00 hores, sol•licitant cita prèvia a través del número 962520396. A aquest servei poden acudir els veïns de Turís i dels municipis del partit judicial.

 

 

La Mediación es un proceso alternativo de resolución de conflictos que facilita que las personas puedan resolver sus discrepancias de forma pacífica y satisfactoria a través del diálogo ayudados por un Mediador. El Ayuntamiento de Turís dispone de un Servicio de Intermediación Hipotecaria gracias al convenio suscrito entre la Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados de Valencia. En este servicio de intermediación se atiende de forma gratuita a todos aquellos vecinos de Requena y municipios de su partido judicial que puedan tener problemas con el pago de su hipoteca, para que ayudados por un Mediador puedan plantear soluciones satisfactorias para ambas partes. Con la ayuda del mediador se puede negociar con el banco una refinanciación del préstamo hipotecario, una dación en pago, un alquiler social o incluso llegado el caso, la suspensión del lanzamiento de la vivienda, así como la revisión de la clausula suelo.
Este Servicio que también es gratuito para los ciudadanos de Turís, se presta los jueves en Edificio Santa Teresa, C/ Santa María s/n, ¡o (Barrio de la Villa) de Requena, en horario de 9:30 a 14:30 horas, solicitando cita previa en el teléfono 697104443, y en Chiva se presta en la C/ Cuñat Cortés, n° 2 en el Juzgado de Paz, un jueves al mes, en horario de 9:30 a 14:30 horas, solicitando cita previa en el teléfono 962520396.

Turís también cuenta con un Servicio gratuito de Mediación Familiar y Vecinal gracias al Convenio suscrito entre la Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados que permite que los vecinos de Requena y demás municipios de su partido judicial puedan resolver sus conflictos de forma pacífica sin necesidad de acudir a la vía judicial. El proceso de mediación puede ser muy útil cuando surgen problemas en las relaciones familiares y vecinales. Dentro de la mediación familiar se pueden resolver problemas referentes a separaciones, divorcios, ruptura de pareja, régimen de visitas, problemas con el cumplimiento de las pensiones de alimentos, discrepancias en el cuidado y educación de los hijos, modificación de medidas establecidas en sentencia, liquidación de gananciales. Se trate de casos yajudicializados o no. Problemas de convivencia entre padre e hijos, entre hermanos, discrepancias vinculadas al cuidado de los abuelos o padres mayores, dificultades de los abuelos para ver a sus nietos.

Y en general todo conflicto o discrepancia que surja dentro del ámbito de las relaciones familiares. En los conflictos vecinales y comunitarios también es muy útil la mediación para resolver discusiones entre vecinos por cuestiones de ruidos, olores, aguas, molestias producidas por animales domésticos, discrepancias en el uso y cuidado de los espacios comunes de las fincas, reparaciones de las fincas en régimen de propiedad horizontal, colocación de ascensores. Conflictos de convivencia por cuestiones culturales o religiosas, problemas de lindes, arboles o ramas en finca ajena, etc.

El Servicio de Mediación se presta los miércoles en Edificio Santa Teresa, C/ Santa María s/n, 1 o (Barrio de la Villa) de Requena, en horario de 10:00 a 14:00h. solicitando cita previa a través del número 697104443. Y en CHIVA se presta el servicio un viernes al mes en la C/ Cuñat Cortés n° 2 (Juzgado de Paz), en horario de 10:00 a 14:00 horas, soliciitando cita previa a través del número 962520396. A este servicio pueden acudir los vecinos de Turís y de los municipios del partido judicial.

Fullet en valencià
Folleto en castellano